Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet BOIBYEN.DK ApS
(i det følgende benævnt ”BOIBYEN.DK”)

1. Generelt

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser, der leveres af BOIBYEN.DK, medmindre andet er aftalt.

2. Ordrebekræftelse

Ved modtagelse af sagen sender vi en ordrebekræftelse med beskrivelse af arten og omfanget af det arbejde, som ønskes udført, samt oplysning om størrelsen af vort honorar.

Hvis BOIBYEN.DK tilbyder et fast honorar, oplyses dette. I modsat fald oplyses den måde, hvorpå honoraret vil blive beregnet.

Endvidere oplyses eventuelle yderligere omkostninger, der måtte være forbundet med sagens behandling, herunder f.eks. tinglysnings- og retsafgift.

3. Identitetsoplysninger

Inden sagens opstart anmoder BOIBYEN.DK om identitetsoplysninger og legitimation, hvilket er et krav ifølge lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (hvidvaskningsloven). I praksis skal vi have kopi af kørekørt eller pas samt sundhedskort.

4. Honoraret

BOIBYEN.DK tilbyder et fast honorar i en lang række sager. I andre sager afregnes honoraret efter medgået tid. Se mere under ”priser” på vort website www.boibyen.dk.

Der beregnes honorar af al tid medgået til sagens behandling, herunder navnlig deltagelse i møder, udarbejdelse af dokumenter, forberedelse til og deltagelse i retsmøder, juridiske undersøgelser samt telefon-, mail- og brevkorrespondance.

Efter anmodning vil BOIBYEN.DK oplyse om størrelsen af det forventede, endelige honorar for sagens samlede behandling.

5. Fakturering

Medmindre andet er aftalt afregnes sagen efter følgende principper:

Er der aftalt et fast honorar, afregnes sagen ved dens afslutning.

Afregnes sagen efter medgået tid, sker afregning løbende hver måneds ultimo. Er der i en måned kun udført arbejde af beskedent omfang, kan afregning udskydes til næstkommende måneds ultimo.

Udstedt faktura skal betales kontant senest 10 dage efter fakturadato efter nærmere anvisninger angivet på fakturaen.

6. Depositum

BOIBYEN.DK kan anmode om indbetaling af et depositum til firmaets klientkonto, forinden arbejde i sagen påbegyndes. Depositummet skal dække betaling af udlæg, omkostninger og honorar, der er forbundet med sagens behandling.

Depositummet anvendes løbende til dækning af nævnte omkostninger.

Såfremt depositummet slipper op, kan BOIBYEN.DK stoppe arbejdet i sagen, indtil yderligere depositum er indbetalt.

7. Fortrolighed

BOIBYEN.DK er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos BOIBYEN.DK, som modtages i forbindelse med en opgave, behandles fortrolighed, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

8. Sagens afslutning

Sagen behandles, indtil den efter omstændighederne må anses som afsluttet, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes.

BOIBYEN.DK kan afslutte sagen før tid, hvis kredittiden på udstedte fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Endvidere kan BOIBYEN.DK udtræde af sagen, såfremt firmaet ikke længere kan tage ansvar for sagsbehandlingen, herunder eksempelvis på grund af samarbejdsvanskeligheder, eller hvis det af andre årsager må anses for værende i klientens interesse, at samarbejdet ophører.

9. Klage

Der henstilles til, at eventuelle klager over sagens behandling eller honorarets størrelse, rettes til firmaets ejer, Henrik Palmkvist, på tlf. 53 79 21 00 eller hp@boibyen.dk.

BOIBYEN.DK er underlagt Advokatsamfundets regler om klager over advokater. Det er derfor muligt at klage over firmaet til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf. 33 96 97 98, klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

I boligsager kan klage også rettes til Danske BOLIGadvokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V, tlf. 70 20 97 90, mail@danskeboligadvokater.dk.

10. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem klient og BOIBYEN.DK skal løses efter dansk rets til enhver tid gældende regler ved den herefter kompetente domstol, klagebehandlingsnævn m.v.

11. Ansvar

BOIBYEN.DK er ansvarlig for den leverede ydelse i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Firmaet har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring.

Ansvaret er begrænset til ansvarsforsikringens dækningssum, pt. kr. 2.500.000. Ansvaret omfatter ikke økonomiske konsekvenstab som eksempelvis driftstab, mistet fortjeneste, goodwill eller andet indirekte tab.